تعریف اکوتوریسم یا بوم گردی چیست ؟

بنابر آخرین تعریف ارائه شده توسط جامعه بین المللی اکوتوریسم:

(TIES : The International Ecotourism Society)

در سال ۲۰۱۵ بوم گردی یا اکوتوریسم «سفری است مسئولانه به جاذبه های طبیعی برای لذت بردن، ادراک و قدر طبیعت را دانستن (و همراهی کردن با ویژگی های فرهنگی متعلق به گذشته و حال حاضر) به طوری که حافظ زیست بوم بوده، سبب پایداری کیفیت زندگی مردم منطقه شده، شامل آموزش بوده و در آن گردشگر و در فعالیت های سودآور اجتماعی-اقتصادی مردم محلی مشارکت داشته باشد.»
🏕در بوم گردی کلمه ی آموزش بسیار مورد تاکید قرار داشته، هم شامل مسافران و هم شامل مردم محلی می شود.

🔹🔶اکو توریسم سبب دوستی فرهنگ ها و جوامع می شود

🌍با بوم گردی در ایران در حفظ محیط زیست و همچنین معیشت پایدار جوامع محلی در توسعه پایدار سهیم باشیم.

🍃جذب توریسم جذب سرمایه و ایجاد اشتغال در کشور خواهد شد.