هشدار عمومی: ذخیره آبی ۷۳ سد مهم ایران کمتر از ۴۰ درصد شد

از مجموع ۱۷۷ سد مهم موجود در ایران، ۷۳ سد کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت خود ذخیره آب دارند.

همچنین ۱۷ سد مهم دیگرایران که ۲۸ درصد ظرفیت سدهای مهم را در بر می گیرند بین ۴۰ تا ۵۰ درصد پر است که سدهای دز، کوثر، تهم، دامغان، کارون ۳ و گتوندعلیا در زمره این سدها قرار می‌گیرند.

پی نوشت: عکس تزیینیست.