روز جهانی زمین

روز جهانی زمین، یادمان باشد یک زمین برای زندگی داریم، با درست مصرف کردن زیست گاهی بهترخواهیم داشت،
زندگی سالم با دستان ما شکل خواهد گرفت