مراسم درختکاری هنرمندان حامی محیط زیست-اسفد ۱۳۹۶ (پارک فدک، شهرک غرب)