مراسم درختکاری هنرمندان حامی محیط زیست-اسفند ۱۳۹۴ (باغ هنر، پارک پردیسان)