مراسم درختکاری هنرمندان حامی محیط زیست-اسفد ۱۳۹۷ (پارک گلابدره، دربند)