مراسم درختکاری هنرمندان حامی محیط زیست-اسفند ۱۳۹۲ (پارک آب و آتش)