حضور جشنواره بین المللی فیلم سبز پس از ده سال سکوت در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در غرفه انجمن تمدن سبز