مراسم درختکاری هنرمندان حامی محیط زیست-اسفند ۱۳۹۵ (باغ ملل، پارک پردیسان)