مراسم درختکاری هنرمندان حامی محیط زیست-اسفند ۱۳۹۳ (موزه سینما، باغ فردوس)